Category Archives: เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เตาเผา (Muffle furnace)

Muffle furnace ราคา


Oxygen Bomb Calorimeter

Oxygen Bomb Calorimeter

การทำงานของ Bomb calorimeter จะใช้หลักการของ Direct calorimeter ซึ่งเป็นการวัดปริมาณความร้อนที่ปลดปล่อยออกมา เมื่อมีการเผาผลาญอาหารเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ อาหารจะถูกบรรจุใน Chamber และ Charged ด้วยออกซิเจนภายใต้ความดันสูง (High pressure) จากนั้นให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน Fuse และทำให้เกิดการจุดระเบิด (Ignites) เชื้อเพลิงซึ่งได้แก่ส่วนผสมของอาหารและออกซิเจน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ำทำให้ทราบปริมาณความร้อนที่ปลดปล่อยจากอาหารแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไป

Oxygen Bomb Calorimeter

เครื่องวัด pH (pH meter)

เครื่องวัด pH

pH meter หรือเครื่องวัด pH สามารถบอกค่า pH ของสารละลายได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือประกอบด้วยอิเล็กโทรด 2 อัน คือ อิเล็กโทรดอ้างอิง (glass electrode) ซึ่งศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วแปรตามความเข้มข้นของ H3O+ ของสารละลายที่วัด อิเล็กโทรดอ้างอิง (reference electrode) ซึ่งปกติจะเป็นอิเล็กโทรดคาโลเมลอิ่มตัว (saturated calomel electrode , SCE) แต่นิยมนำมารวมไว้ในอิเล็กโทรดอันเดียวกัน เรียกว่า Combination electrode ซึ่งอิเล็กโทรดจะต่ออยู่กับมิลลิโวลท์มิเตอร์ เมื่อวัด pH ของสารละลาย จะอ่านค่าออกมาได้ทั้งในหน่วยของ pH และหน่วยมิลลิโวลท์ตามแต่จะเลือก

การใช้ pH meter

ตามปกติ ก่อนการใช้ pH meter จะต้องมีการ calibrate เครื่องโดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ทราบค่า pH แน่นอน ที่ใช้กันบ่อย ๆ คือ บัฟเฟอร์ pH 4 , 7 และ 10 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้อง pH meter ที่ใช้จะวัดได้ทั้งค่า pH , millivolt และอุณหภูมิ ดังนั้นในการวัดจึงต้องเลือกฟังก์ชันการวัดให้ถูกต้อง เช่น

ถ้าจะอ่านค่า pH กด read
ถ้าจะอ่านค่า mV กด mode เพื่อเลือกฟังก์ชั่น mV , read
ถ้าจะอ่านค่าอุณหภูมิ กด mode เพื่อเลือกฟังก์ชัน , read

ในการวัด pH ของสารละลายให้ทำเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. ยกอิเล็กโทรดออกจากสารละลายที่แช่ไว้ ฉีดล้างด้วยน้ำกลั่น ซับให้แห้งด้วยกระดาษนุ่ม ๆ
2. จุ่มอิเล็กโทรดลงในสารละลายที่จะวัด
3. กด read เพื่ออ่านค่า pH บันทึกผล
4. ยกอิเล็กโทรดออกจากสารละลาย ฉีดล้างด้วยน้ำกลั่น ซับด้วยกระดาษนุ่ม ๆ ให้แห้ง
5. ถ้าไม่ต้องการจะวัด pH ของสารละลายใด ๆ อีก ก็นำอิเล็กโทรดกลับไปแช่ในน้ำกลั่น

โถดูดความชื้น (Desiccator)

โถดูดความชื้น (Desiccator)

โถดูดความชื้น จะมีทั้งลักษณะที่เป็นโถแก้ว และชนิดที่เป็นตู้ (Cabinet) เป็นอุปกรณ์ใช้เก็บสารหรือภาชนะที่ต้องการเก็บไว้ในที่ที่ปราศจากความชื้น หรือใช้เก็บสารที่สามารถดูดความชื้น หรือเกิดปฏิกิริยาได้เมื่อสัมผัสกับอากาศในโถแห้ง จะบรรจุสารดูดความชื้นไว้ สารดูดความชื้นที่นิยมใช้กันคือ Silica gel ซึ่งเมื่อปราศจากความชื้น จะมีสีน้ำเงิน และเมื่อดูดความชื้นจนอิ่มตัวแล้วจะมีสีชมพู สามารถนำไปอบไล่ความชื้นที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อแห้งแล้วจะกลับมาเป็นสีน้ำเงินเช่นเดิม สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เครื่องชั่ง (Analytical balance)

เครื่องชั่ง (Analytical balance)

เครื่องชั่ง ที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการ จะมีทั้งชนิดที่เป็นเครื่องกลและชนิดที่เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งที่เป็นเครื่องกล จะชั่งน้ำหนักได้ละเอียดถึงทศนิยมสองตำแหน่ง ส่วนเครื่องชั่งไฟฟ้า จะมีทั้งชนิดอ่านได้สองตำแหน่งและสี่ตำแหน่ง ในการชั่งจะต้องรักษาความสะอาดของจานชั่ง ถ้าทำสารเคมีหกเลอะเทอะ จะต้องทำความสะอาดทุกครั้ง สำหรับเครื่องชั่งแบบเครื่องกลหลังจากชั่งเสร็จแล้วจะต้องเลื่อนตุ้มน้ำหนักทุกอันกลับเข้าสู่ตำแหน่งศูนย์เสมอและสำหรับเครื่องไฟฟ้า จะต้องระวังไม่ชั่งสารเกินน้ำหนักที่กำหนดเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ อาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้สาธิตวิธีการใช้เครื่องชั่งทุกแบบโดยละเอียดในห้องปฏิบัติการ

Analytical balance

Analytical balance ราคา

เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)

เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge)

เครื่องปั่นเหวี่ยงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกตะกอนออกจากสารละลาย โดยใช้หลักการเหวี่ยงภาชนะที่บรรจุสารละลายนั้นด้วยความเร็วสูง สำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีนั้นเป็นชนิดที่ตั้งได้ทั้งความเร็วและเวลาที่จะใช้หมุน สำหรับรายละเอียดอาจารย์จะเป็นผู้อธิบายในห้องปฏิบัติการ แต่หลักสำคัญที่ต้องจำและถือปฏิบัติคือ จะต้องใส่หลอดทดลองในเครื่องปั่นเหวี่ยงให้สมดุลกันเสมอ คือจะต้องใส่หลอดทดลองที่มีสารละลายบรรจุอยู่ปริมาตรใกล้เคียงกันในตำแหน่งตรงกันข้ามทุกครั้ง มิฉะนั้น หลอดจะถูกเหวี่ยงจนแตก ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นักศึกษาจะต้องหยุดการหมุนของเครื่อง และทำความสะอาดภายในเครื่องให้เรียบร้อย ควรศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน

ตู้ดูดควัน (Fume hood)

ตู้ดูดควัน (Fume hood) หรือ (Laboratory chemical fume hood)

ในห้องปฏิบัติการแต่ละห้องจะมีตู้ดูดควันตั้งอยู่ทางด้านหลังของห้อง ตู้ดูดควันนี้จะมีพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ดูดอากาศที่ผ่านเข้าทางช่องเปิดด้านหน้าออกไปนอกห้องปฏิบัติการทดลองใด ๆ ที่มีควันหรือแก๊สพิษเกิดขึ้น จะต้องทำในตู้ดูดควันเสมอ หลังจากเปิดสวิตซ์ให้พัดลมอากาศทำงานแล้ว จะต้องดึงแผ่นกระจกด้านหน้าลงมาให้เหลือช่องเปิดประมาณ 4 นิ้ว เพื่อให้อากาศผ่านเข้าไปได้ และหลังจากเลิกการทดลองแล้ว ควรทิ้งให้พัดลมดูดอากาศทำงานต่อไปอีกอย่างน้อย 5 นาที เพื่อให้แน่ใจว่า ไอของสารถูกกำจัดออกไปหมดแล้ว ถ้าปิดสวิตซ์ทันทีไอของสารอาจควบแน่นตกค้างอยู่ตามท่อ ทำให้เกิดการกัดกร่อนได้