กฎและระเบียบในการทำปฏิบัติการเคมี

กฎและระเบียบในการทำปฏิบัติการเคมี

อ่านให้ละเอียด ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
1. แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าให้เรียบร้อย ไม่มีการใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด
2. ใส่เสื้อกาวน์ในการทำปฏิบัติการทุกครั้ง
3. เข้าปฏิบัติการตรงตามเวลา ห้ามเข้าทำในกลุ่มอื่น ถ้ามาช้าเกิน 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำปฏิบัติการ และถ้ามีเวลาเข้าทำปฏิบัติการไม่ครบ 80% จะไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานี้
4. เซ็นชื่อในแบบฟอร์มที่จัดไว้ให้ทุกครั้งที่เข้าทำปฏิบัติการ และเมื่อจะออกจากห้องปฏิบัติการ หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว
5. เข้าฟังการบรรยายการอธิบายการทำปฏิบัติการ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยอ่านคู่มือปฏิบัติการมาก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้จะเป็นการอธิบายการทำปฏิบัติการเรื่องที่จะทำในสัปดาห์ต่อไป และควรศึกษาด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าทำปฏิบัติการ
6. ห้ามทำการทดลองนอกเหนือไปจากที่กำหนดให้
7. บนโต๊ะปฏิบัติการ ควรมีแต่เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น หนังสือและสัมภาระต่าง ๆ ไม่ควรวางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการ เพราะจอกจากจะเกะกะกีดขวางแล้วยังอาจเสียหายได้ง่าย
8. ขณะทำปฏิบัติการ ห้ามส่งเสียงดัง เล่น ผิวปาก ร้องเพลง สูบบุหรี่
9. ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายใด ๆ ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการทราบทันที ถ้าถูกกรด เบส ฟอสฟอรัส หรือ โบรมีน ให้ล้างบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ แล้วแจ้งให้อาจารย์ประจำกลุ่มทราบ
10. ห้ามนำสารเคมี และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากห้องปฏิบัติการ
11. การใช้ตะเกียงบุนเส็นนั้น ให้จุดตะเกียงใช้เฉพาะแต่เวลาที่จำเป็นต้องใช้งานเท่านั้น และให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง ก่อนจุดตะเกียง ต้องสำรวจให้แน่ใจว่าไม่มีสารไวไฟอยู่ใกล้ ๆ ถ้ามีแยกออกไปให้ไกลเสียก่อน จุดไม้ขีดก่อน แล้วจึงค่อยเปิดแก๊สและไม่มีการใช้เศษกระดาษต่อไฟจากตะเกียงเป็นอันขาด เมื่อไม่ใช้ตะเกียงแก๊สให้ปิดแก๊สทุกครั้ง ถ้าไม่แน่ใจในวิธีการจุดตะเกียงให้ถามอาจารย์ประจำกลุ่ม
12. การใช้สารเคมีจำพวกกรดและเบส เวลาจะรินใช้ ให้รินออกทางด้านตรงกันข้ามกับฉลากปิดขวด ถ้าจะวางฝาจุกขวด ต้องวางหงายเพื่อกันการปนเปื้อน เมื่อใช้สารเสร็จต้องรีบปิดขวดทันที แล้ววางกลับคืนให้ถูกที่ทุกครั้ง ห้ามใช้วัตถุอื่นใด เช่น หลอดหยด จุ่มลงไปในขวดกรด-เบส เป็นอันขาด
13. น้ำยาเคมี หรือสารเคมี ที่แบ่งมาใช้แล้วมีเหลืออยู่ ห้ามเทคืนขวดเดิม ให้เทลงในภาชนะที่จัดไว้ให้
14. เศษกระดาษ ไม้ขีดไฟ เศษแก้วแตกและของแข็งต่าง ๆ ห้ามทิ้งลงในอ่างน้ำ เพราะจะทำให้ท่ออุดตัน ให้ทิ้งลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนของเหลวให้เททิ้งล่งในอ่างน้ำ ถ้าเป็นพวกกรด-เบส ต้องเปิดน้ำตามทุกครั้ง ของเหลวพวกสารอินทรีย์บางชนิด เช่น benzene , ethyl alcohol , carbon tetrachloride , acetone เป็นสารพิษไม่มีการเท benzene หรือ carbon telrachloride ลงอ่างน้ำโดยเด็ดขาด ให้เทลงภาชนะที่จัดไว้ให้ส่วน acetone และ ethyl alcohol เทลงอ่างน้ำได้ แต่ต้องชะล้างด้วยน้ำจนหมด ไอของสารอินทรีย์พวกนี้ติดไฟง่ายมาก จึงต้องระวังไม่ให้มีเปลวไฟอยู่ใกล้กับสารเหล่านี้
15. อย่าชิมสารเคมี และถ้าจะดมกลิ่นสารเคมี ให้หันภาชนะออกจากหน้าแล้วให้มือโบกไอสารมาดม
16. ถ้ามีการต้มสาร หรือให้สารทำปฏิกิริยากันในหลอดทดลอง อย่าหันปากหลอดเข้าหาตัวเองหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด
17. อย่าเทน้ำลงในกรดเข้มข้น เพราะปฏิกิริยาจะเกิดอย่างรุนแรง พร้อมทั้งเกิดความร้อนสูงให้เทกรดลงในน้ำอย่างช้า ๆ พร้อมทั้งคนตลอดเวลา นอกจากนี้การละลายสารเคมีบางชนิด เช่น เบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะเกิดความร้อนสูงมากเช่นกัน จึงต้องทำด้วยความระมัดระวัง และอย่าเผลอจับภาชนะที่บรรจุสารด้วยมือเปล่า
18. การใช้ pipet ต้องใช้ลูกยางในการดูดสารละลายเสมอ ห้ามใช้ปากดูดเพราะสารเคมีจะเข้าปาก และอาจเกิดอันตรายได้
19. ในการทดลองที่มีควันหรือแก๊สพิษเกิดขึ้น ต้องทำการทดลองในตู้ดูดควัน (fumehood) เสมอ
20. เมื่อทำการทดลองเสร็จทุกครั้ง ทำความสะอาดอุปกรณ์และล้างเครื่องแก้วให้สะอาดด้วยผงซักฟอก น้ำประปา แล้วล้างอีกด้วยน้ำกลั่นจำนวนน้อยที่สุด เก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องปฏิบัติการจะต้องตรวจดู โต๊ะ และหิ้งวางขวดสารเคมีประจำโต๊ะ ให้อยู่ในสภาพสะอาดและเรียบร้อยทุกครั้ง และนักศึกษาจะต้องนำผงซักฟอก ผ้าเช็ดโต๊ะ ไม้ขีดไฟมาเอง
21. นักศึกษาจะต้องมีสมุดไว้บันทึกการทำปฏิบัติ ต้องบันทึก วันที่ เดือน พ.ศ. และเรื่องที่การทดลอง ตลอดจนข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ จากการทดลอง ไม่มีการจดลงในฝ่ามือหรือในเศษกระดาษ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎจะโดนหักคะแนนเทคนิค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *