This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

กฎและระเบียบในการทำปฏิบัติการเคมี

กฎและระเบียบในการทำปฏิบัติการเคมี

อ่านให้ละเอียด ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
1. แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าให้เรียบร้อย ไม่มีการใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด
2. ใส่เสื้อกาวน์ในการทำปฏิบัติการทุกครั้ง
3. เข้าปฏิบัติการตรงตามเวลา ห้ามเข้าทำในกลุ่มอื่น ถ้ามาช้าเกิน 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำปฏิบัติการ และถ้ามีเวลาเข้าทำปฏิบัติการไม่ครบ 80% จะไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานี้
4. เซ็นชื่อในแบบฟอร์มที่จัดไว้ให้ทุกครั้งที่เข้าทำปฏิบัติการ และเมื่อจะออกจากห้องปฏิบัติการ หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว
5. เข้าฟังการบรรยายการอธิบายการทำปฏิบัติการ ตามวันและเวลาที่กำหนดโดยอ่านคู่มือปฏิบัติการมาก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้จะเป็นการอธิบายการทำปฏิบัติการเรื่องที่จะทำในสัปดาห์ต่อไป และควรศึกษาด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าทำปฏิบัติการ
6. ห้ามทำการทดลองนอกเหนือไปจากที่กำหนดให้
7. บนโต๊ะปฏิบัติการ ควรมีแต่เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น หนังสือและสัมภาระต่าง ๆ ไม่ควรวางไว้บนโต๊ะปฏิบัติการ เพราะจอกจากจะเกะกะกีดขวางแล้วยังอาจเสียหายได้ง่าย
8. ขณะทำปฏิบัติการ ห้ามส่งเสียงดัง เล่น ผิวปาก ร้องเพลง สูบบุหรี่
9. ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายใด ๆ ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการทราบทันที ถ้าถูกกรด เบส ฟอสฟอรัส หรือ โบรมีน ให้ล้างบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ แล้วแจ้งให้อาจารย์ประจำกลุ่มทราบ
10. ห้ามนำสารเคมี และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากห้องปฏิบัติการ
11. การใช้ตะเกียงบุนเส็นนั้น ให้จุดตะเกียงใช้เฉพาะแต่เวลาที่จำเป็นต้องใช้งานเท่านั้น และให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง ก่อนจุดตะเกียง ต้องสำรวจให้แน่ใจว่าไม่มีสารไวไฟอยู่ใกล้ ๆ ถ้ามีแยกออกไปให้ไกลเสียก่อน จุดไม้ขีดก่อน แล้วจึงค่อยเปิดแก๊สและไม่มีการใช้เศษกระดาษต่อไฟจากตะเกียงเป็นอันขาด เมื่อไม่ใช้ตะเกียงแก๊สให้ปิดแก๊สทุกครั้ง ถ้าไม่แน่ใจในวิธีการจุดตะเกียงให้ถามอาจารย์ประจำกลุ่ม
12. การใช้สารเคมีจำพวกกรดและเบส เวลาจะรินใช้ ให้รินออกทางด้านตรงกันข้ามกับฉลากปิดขวด ถ้าจะวางฝาจุกขวด ต้องวางหงายเพื่อกันการปนเปื้อน เมื่อใช้สารเสร็จต้องรีบปิดขวดทันที แล้ววางกลับคืนให้ถูกที่ทุกครั้ง ห้ามใช้วัตถุอื่นใด เช่น หลอดหยด จุ่มลงไปในขวดกรด-เบส เป็นอันขาด
13. น้ำยาเคมี หรือสารเคมี ที่แบ่งมาใช้แล้วมีเหลืออยู่ ห้ามเทคืนขวดเดิม ให้เทลงในภาชนะที่จัดไว้ให้
14. เศษกระดาษ ไม้ขีดไฟ เศษแก้วแตกและของแข็งต่าง ๆ ห้ามทิ้งลงในอ่างน้ำ เพราะจะทำให้ท่ออุดตัน ให้ทิ้งลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนของเหลวให้เททิ้งล่งในอ่างน้ำ ถ้าเป็นพวกกรด-เบส ต้องเปิดน้ำตามทุกครั้ง ของเหลวพวกสารอินทรีย์บางชนิด เช่น benzene , ethyl alcohol , carbon tetrachloride , acetone เป็นสารพิษไม่มีการเท benzene หรือ carbon telrachloride ลงอ่างน้ำโดยเด็ดขาด ให้เทลงภาชนะที่จัดไว้ให้ส่วน acetone และ ethyl alcohol เทลงอ่างน้ำได้ แต่ต้องชะล้างด้วยน้ำจนหมด ไอของสารอินทรีย์พวกนี้ติดไฟง่ายมาก จึงต้องระวังไม่ให้มีเปลวไฟอยู่ใกล้กับสารเหล่านี้
15. อย่าชิมสารเคมี และถ้าจะดมกลิ่นสารเคมี ให้หันภาชนะออกจากหน้าแล้วให้มือโบกไอสารมาดม
16. ถ้ามีการต้มสาร หรือให้สารทำปฏิกิริยากันในหลอดทดลอง อย่าหันปากหลอดเข้าหาตัวเองหรือผู้อื่นโดยเด็ดขาด
17. อย่าเทน้ำลงในกรดเข้มข้น เพราะปฏิกิริยาจะเกิดอย่างรุนแรง พร้อมทั้งเกิดความร้อนสูงให้เทกรดลงในน้ำอย่างช้า ๆ พร้อมทั้งคนตลอดเวลา นอกจากนี้การละลายสารเคมีบางชนิด เช่น เบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะเกิดความร้อนสูงมากเช่นกัน จึงต้องทำด้วยความระมัดระวัง และอย่าเผลอจับภาชนะที่บรรจุสารด้วยมือเปล่า
18. การใช้ pipet ต้องใช้ลูกยางในการดูดสารละลายเสมอ ห้ามใช้ปากดูดเพราะสารเคมีจะเข้าปาก และอาจเกิดอันตรายได้
19. ในการทดลองที่มีควันหรือแก๊สพิษเกิดขึ้น ต้องทำการทดลองในตู้ดูดควัน (fumehood) เสมอ
20. เมื่อทำการทดลองเสร็จทุกครั้ง ทำความสะอาดอุปกรณ์และล้างเครื่องแก้วให้สะอาดด้วยผงซักฟอก น้ำประปา แล้วล้างอีกด้วยน้ำกลั่นจำนวนน้อยที่สุด เก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องปฏิบัติการจะต้องตรวจดู โต๊ะ และหิ้งวางขวดสารเคมีประจำโต๊ะ ให้อยู่ในสภาพสะอาดและเรียบร้อยทุกครั้ง และนักศึกษาจะต้องนำผงซักฟอก ผ้าเช็ดโต๊ะ ไม้ขีดไฟมาเอง
21. นักศึกษาจะต้องมีสมุดไว้บันทึกการทำปฏิบัติ ต้องบันทึก วันที่ เดือน พ.ศ. และเรื่องที่การทดลอง ตลอดจนข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ จากการทดลอง ไม่มีการจดลงในฝ่ามือหรือในเศษกระดาษ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎจะโดนหักคะแนนเทคนิค

บีกเกอร์พลาสติก ( Plastic Beaker )

บีกเกอร์พลาสติก (Plastic Beaker)

โกร่งบดสาร (Motar and Pestle)

โกร่งบดสาร (Motar and Pestle)

Porcelain Mortar & Pestle, Glazed, 2.5″, 60 mm, Karter Scientific 213Y6

Mortar & Pestle, Porcelain, Glazed 4″, 100mm, Karter Scientific 213Y5

Magnetic Stirring Bars

Magnetic Stirring Bars

7pcs PTFE magnetic stirrer mixer stir bar White Color

กรวยบุชเนอร์ (Buchner funnel)

กรวยบุชเนอร์ (Buchner funnel)

Kartell 1211Z80ST 242864-0000 7-piece Neoprene Buchner Funnel Flask Adapter Set

Tapered Neoprene Filter Adapter Cones Set for Filtration Assemblies

Laboratory Filtration Apparatus, 2000 Milliliter Flask, 300 Milliliter Graduated Funnel Designed for Filtering Particles, Bacteria and Other Substances Aluminum Clamp

เตาเผา (Muffle furnace)

Muffle furnace ราคา


Oxygen Bomb Calorimeter

Oxygen Bomb Calorimeter

การทำงานของ Bomb calorimeter จะใช้หลักการของ Direct calorimeter ซึ่งเป็นการวัดปริมาณความร้อนที่ปลดปล่อยออกมา เมื่อมีการเผาผลาญอาหารเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ อาหารจะถูกบรรจุใน Chamber และ Charged ด้วยออกซิเจนภายใต้ความดันสูง (High pressure) จากนั้นให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน Fuse และทำให้เกิดการจุดระเบิด (Ignites) เชื้อเพลิงซึ่งได้แก่ส่วนผสมของอาหารและออกซิเจน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ำทำให้ทราบปริมาณความร้อนที่ปลดปล่อยจากอาหารแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไป

Oxygen Bomb Calorimeter

SEOH Plastic Beaker Set – 5 Sizes – 50 100 250 500 and 1000ml

เครื่องวัด pH (pH meter)

เครื่องวัด pH

pH meter หรือเครื่องวัด pH สามารถบอกค่า pH ของสารละลายได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือประกอบด้วยอิเล็กโทรด 2 อัน คือ อิเล็กโทรดอ้างอิง (glass electrode) ซึ่งศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วแปรตามความเข้มข้นของ H3O+ ของสารละลายที่วัด อิเล็กโทรดอ้างอิง (reference electrode) ซึ่งปกติจะเป็นอิเล็กโทรดคาโลเมลอิ่มตัว (saturated calomel electrode , SCE) แต่นิยมนำมารวมไว้ในอิเล็กโทรดอันเดียวกัน เรียกว่า Combination electrode ซึ่งอิเล็กโทรดจะต่ออยู่กับมิลลิโวลท์มิเตอร์ เมื่อวัด pH ของสารละลาย จะอ่านค่าออกมาได้ทั้งในหน่วยของ pH และหน่วยมิลลิโวลท์ตามแต่จะเลือก

การใช้ pH meter

ตามปกติ ก่อนการใช้ pH meter จะต้องมีการ calibrate เครื่องโดยใช้สารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ทราบค่า pH แน่นอน ที่ใช้กันบ่อย ๆ คือ บัฟเฟอร์ pH 4 , 7 และ 10 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้อง pH meter ที่ใช้จะวัดได้ทั้งค่า pH , millivolt และอุณหภูมิ ดังนั้นในการวัดจึงต้องเลือกฟังก์ชันการวัดให้ถูกต้อง เช่น

ถ้าจะอ่านค่า pH กด read
ถ้าจะอ่านค่า mV กด mode เพื่อเลือกฟังก์ชั่น mV , read
ถ้าจะอ่านค่าอุณหภูมิ กด mode เพื่อเลือกฟังก์ชัน , read

ในการวัด pH ของสารละลายให้ทำเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. ยกอิเล็กโทรดออกจากสารละลายที่แช่ไว้ ฉีดล้างด้วยน้ำกลั่น ซับให้แห้งด้วยกระดาษนุ่ม ๆ
2. จุ่มอิเล็กโทรดลงในสารละลายที่จะวัด
3. กด read เพื่ออ่านค่า pH บันทึกผล
4. ยกอิเล็กโทรดออกจากสารละลาย ฉีดล้างด้วยน้ำกลั่น ซับด้วยกระดาษนุ่ม ๆ ให้แห้ง
5. ถ้าไม่ต้องการจะวัด pH ของสารละลายใด ๆ อีก ก็นำอิเล็กโทรดกลับไปแช่ในน้ำกลั่น

แปรงล้างหลอด (Test tube brushes)

แปรงล้างหลอด (Test tube brushes)

เป็นแปรงใช้ทำความสะอาดหลอดทดลอง

ช้อนตักสาร (Spatula)

ช้อนตักสาร (Spatula)

เป็นอุปกรณ์ใช้ตักสารเคมีที่เป็นของแข็ง